สมุดปกขาว โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI)

สมุดปกขาว โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI)

สมุดปกขาว โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI) 1 file(s) 3.02 MB 3 downloads Download จำนวนผู้เข้าชม...
แผ่นพับ – การเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐาน ในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (Brochure, Redefinition of the base units of the International System of Units)

แผ่นพับ – การเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐาน ในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (Brochure, Redefinition of the base units of the International System of Units)

แผ่นพับ – การเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐาน ในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (Brochure, Redefinition of the base units of the International System of Units) 1 file(s) 1.44 MB 5 downloads Download จำนวนผู้เข้าชม...