GNSS Time and Frequency Transfers

GNSS Time and Frequency Transfers

การบ่งชี้พิกัดและการนำทางด้วย GNSS (Global Navigation Satellite System) อาศัยการวัดสัญญาณของคาบเวลาที่เดินทางจากดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญานภาคพื้นดิน  อาศัยความแม่นยำของค่าพิกัดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมและการประสานเวลาที่ระดับต่ำกว่านาโนวินาที ...
ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ  pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้งาน การดูแลรักษา...