ในการพัฒนาและยกระดับหุ่นยนต์ต้นแบบ (UV Robot) ให้เกิดประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น จำเป็นต้องตรวจวัดประสิทธิภาพเชิงแสง ด้วยมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม (Spectroradiometer) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น Peak wavelength, Spectral distribution, Germicidal-weighted integrated irradiance, Integrated irradiance ได้  นอกจากนั้น ยังทำการการตรวจวัดประสิทธิภาพสำหรับหลอดยูวีซี ในส่วนของการทดสอบปริมาณความเข้มแสง (Irradiance) ที่ระยะต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่า ในระยะที่แตกต่างกัน จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อแตกต่างกันเท่าไร  รวมทั้งอายุการใช้งานของหลอดและประสิทธิภาพการถดถอย (Live circle of UVC lamp) เพื่อจะได้ทราบถึงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของหลอดยูวีซี เพื่อให้ UV Robot สามารถทำลายเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

 

เนื้อหาบทความ โดย
นายพลวัฒน์ จำปาเรือง  นายชยุตม์ เจริญกิจ  นายณัฐพงศ์ ดำด้วง และนางสาวจารุวรรณ พรมสิงห์
กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

ขอบคุณภาพ  www.freepik.com