ปัจจุบันการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ (Clinical thermometers) ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ง่าย ซึ่งมาตรฐานของเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ กำหนดให้ต้องมีความถูกต้องทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory accuracy) ไม่เกินกว่า 0.3 °C ถึง 0.4 °C ขึ้นกับช่วงอุณหภูมิที่ทำการวัด  และมาตรฐานได้กำหนดให้ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิต้องมีค่าความถูกต้องสูง โดยต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดไม่เกินกว่า 0.07 °C (coverage factor, k=2)  

ซึ่งชุดเครื่องมือที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ขึ้น โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 80601-2-56:2017 และมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมไม่เกินกว่า 0.04 °C 

 

เนื้อหาบทความ โดย
ดร. อธิคม มาน้อย
กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

ขอบคุณภาพ  www.freepik.com