“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจง แต่ยังมีข้อจำกัด จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจดีเอ็นเอเป้าหมายโดยอาศัยอนุภาคทองนาโนมาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น 

 

 

เนื้อหาบทความ โดย
ดร.พัฒนพงศ์  ทังสุนันท์
กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม