ข้อมูล: พีรยา ตรีรัสสพานิช
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

CR: www.freepik.com