“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมีตัวตรวจวัดหลายชนิดที่ช่วยในการหาจุดยุติของสาร จึงทำให้การวิเคราะห์มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง สำหรับงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านเครื่องสำอาง และด้านปิโตรเลียม เป็นต้น

 

 

เนื้อหาบทความ โดย
ธารารัตน์  ตั้งจิตร
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม