เนื้อหา:
พีรยา ตรีรัสสพานิช กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic design:
ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

ขอบคุณภาพ:
www.freepik.com
– photos: lookstudio
– vector: freepix, zivile_z, slidesgo