Click to Entry

แนะนำเส้นทางจากบริเวณถนนหน้าอาคารมาตรธำรง เข้าสู่อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร 

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าชมเส้นทางที่นำเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการฯ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ