หน้ากากอนามัย มีหลากหลายประเภท หลากหลายคุณสมบัติให้เลือกซื้อหามาใช้งาน แต่หน้ากากชนิดไหนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของเรา หรือคนที่เรารัก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ มว. จึงได้จัดทำเป็น Mindmap ให้ผู้อ่านเกิดภาพจำอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการเลือกชนิดหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูล

  1. “หลักการเลือกหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ COVID-19”, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 11 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://www.idthai.org/Contents/Views/?d=aCxt!67!1!!650!zCLgwnP2
  2. “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า”, 11 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/139778/
  3. “ระดับของหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์”, 11 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://www.facebook.com/JarvisChaisiriLancelotWipat1412
  4. “หน้ากากอนามัย: ใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง”, ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สืบค้นจาก https://mahidol.ac.th/th/info-clips/

 

ขอบคุณภาพ www.freepik.com