อุตสาหกรรมฮาลาลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี แต่ยังคงมีการวิจารณ์ถึงประเด็นการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มองเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ทำการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองเนื้อสัตว์ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบทางด้านอาหาร นำไปใช้เป็นสารมาตรฐานต่อไป