วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล เพื่อการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

เอทานอลเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการนำมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาด ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีการนำเอทานอลมาผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง

แต่เนื่องจากเอทานอลสามารถดูดความชื้นได้ดี จึงจำเป็นต้องควบคุมปริมาณน้ำในเอทานอลก่อนที่จะนำไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง มว. จึงได้พัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) สำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณน้ำในเอทานอลด้วย Coulometric Karl Fischer titration ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์สารที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 1%


เนื้อหาบทความ โดย ดร.วิภาดา หงส์ทะนี, ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, ปทุมพร รอดเรืองธรรม, ธารารัตน์ ตั้งจิตร กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ