TRM กับการวิเคราะห์ “ฟลูออไรด์”

ฟลูออไรด์… มีความสำคัญต่อร่างกายในการช่วยสร้างระบบกระดูกและฟันให้แข็งแรง

แต่หากร่างกายได้รับการดูดซึมฟลูออไรด์ไอออนในปริมาณมากเกินไป จะทำให้ฟันผุ เป็นอันตรายต่อระบบประสาท และอาจส่งผลต่อระบบส่วนอื่นของร่างกายตามไปด้วย จากปัญหาสุขภาพฟันของเด็ก นำไปสู่การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน และน้ำดื่ม

และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างต่างๆ โดยจะต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีก่อนทำการวิเคราะห์ ทั้งนี้การเลือกใช้ ”วัสดุอ้างอิงรับรองมาตรฐานฟลูออไรด์” เป็นอีกวิธี ที่ช่วยให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ


เนื้อหาบทความ โดย ธารารัตน์ ตั้งจิตร, ปทุมพร รอดเรืองธรรม, ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, ดร.วิภาดา หงษ์ทะนี
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ