เครื่องหนัง… ข้อกำหนดและภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

การวัดเครื่องหนัง เป็นการวัดในเมทริกซ์ที่ซับซ้อน ดังนั้น การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณโลหะในตัวอย่างเครื่องหนัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสนับสนุนการส่งออกเครื่องหนังไทยไปยังต่างประเทศ จึงมีความสำคัญ

กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดโลหะ 5 ตัว ประกอบด้วย แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล และสารหนู ในรายการ CCQM-K128 Measurement of Heavy Metals and Organo-Tin in Leather Powder ซึ่งจัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งผลการวัดเป็นที่น่าพอใจและมีความแม่นยำสูง


เนื้อหาบทความ โดย ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, อุษณา เที่ยงมณี, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล และปราณี พฤกพัฒนาชัย
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ