“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน
ประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีชื่อทางการค้าคือ TRM (Thailand Reference Material)


เนื้อหาบทความ โดย ธารารัตน์ ตั้งจิตร, ดร.วิภาดา หงษ์ทะนี, ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, ปทุมพร มานาม และ ธวัชชัย โลกะนัง, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ