“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity) เป็นเรื่องที่ยังมีความความสับสนอยู่มาก   ทั้งที่จริงแล้ว ในพฤติกรรมนี้เป็นสมบัติพื้นฐานของเทอร์โมคัปเปิลที่สำคัญที่ส่งผลกระทบมากในการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล และเป็นที่ยอมรับว่ามีจริงมานานในมาตรวิทยาระดับสากล

เนื้อหาบทความ โดย ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

Graphic design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ