“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่ “โปรติโอมิกส์” คืออะไร  “Bottom-up Approach” มีหลักการอย่างไร  แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิค Nano LC-MS/MS ในการตรวจวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีน ติดตามอ่านได้ที่นี่

 

 

 

 เนื้อหาบทความ โดย 
ดร.กาญจนา หงษ์ทอง
กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์ 
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม