INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิสัยทัศน์และแผนที่ยุทธศาสตร์

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิสัยทัศน์และแผนที่ยุทธศาสตร์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานการวัด โดยการใช้เทคนิคและวิธีการทางมาตรวิทยาที่เหมาะสม...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ตัวอย่างห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย จากฟาร์มถึงผู้บริโภค (Safe food for customers from farm to fork)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ตัวอย่างห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย จากฟาร์มถึงผู้บริโภค (Safe food for customers from farm to fork)

คุณภาพเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
มาตรวิทยา ส่งมอบวัฒนธรรมคุณภาพ สู่เศรษฐกิจและสังคมไทย

มาตรวิทยา ส่งมอบวัฒนธรรมคุณภาพ สู่เศรษฐกิจและสังคมไทย

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดกรอบของการขับเคลื่อนใน 3 แนวทาง คือ มาตรวิทยาพื้นฐาน –...

อ่านเพิ่มเติม