INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ได้รับความนิยมนำมาใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่ชุดเครื่องมือสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ขึ้น โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 80601-2-56:2017 และมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมไม่เกินกว่า 0.04 °C

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ได้รับความนิยมนำมาใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่ชุดเครื่องมือสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ขึ้น โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 80601-2-56:2017 และมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมไม่เกินกว่า 0.04 °C

อ่านเพิ่มเติม
6 ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว (Rice Moisture Meter)

6 ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว (Rice Moisture Meter)

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จัดทำ Infograohic เรือง “6 ขั้นตอน การใช้บริการสอบเทียบ เครื่องวัดความชื้นข้าว (Rice Moisture Meter” ขึ้น โดยเรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้า หรือผู้ที่สนใจ สามารถขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
Traceability Chain after kilogram redefinition

Traceability Chain after kilogram redefinition

เมื่อนิยาม “กิโลกรัม” เปลี่ยนไป ส่งผลให้ Traceability chain หรือสายโซ่ของความสอบกลับได้ทางการวัด “มวล” เปลี่ยนไปอย่างไร

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง จึงได้เรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และจัดทำในรูปแบบของ Infographic

อ่านเพิ่มเติม