INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เป็นการประยุกต์หลักการ UVGI เพื่อสร้างเครื่องฉายรังสียูวีซี ชนิดไม่มีวัสดุห่อหุ้มรังสียูวีซีจากหลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถทำลายเชื้อโรคในอากาศ และบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เป็นการประยุกต์หลักการ UVGI เพื่อสร้างเครื่องฉายรังสียูวีซี ชนิดไม่มีวัสดุห่อหุ้มรังสียูวีซีจากหลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถทำลายเชื้อโรคในอากาศ และบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม