Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น...

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ "โปรติโอมิกส์" คืออะไร  "Bottom-up Approach" มีหลักการอย่างไร  แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิค Nano LC-MS/MS ในการตรวจวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีน...

อ่านเพิ่มเติม
Redefinition MOLE (การเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัดโมล)

Redefinition MOLE (การเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัดโมล)

โมลคืออะไร ? ทำไมต้องเปลี่ยนนิยาม ? เลขอโวกาโดร คืออะไร ? การหาค่าเลขอโวกาโดรจากทรงกลมซิลิกอน (Silicon sphere หรือ Si sphere) ทำได้อย่างไร ? * * * *...

อ่านเพิ่มเติม
วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล เพื่อการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล เพื่อการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

เอทานอลเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการนำมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาด...

อ่านเพิ่มเติม
มว. ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรด้วย TRM : pH standard solution

มว. ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรด้วย TRM : pH standard solution

การวัดค่า pH นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี,...

อ่านเพิ่มเติม
TRM กับการวิเคราะห์ “ฟลูออไรด์”

TRM กับการวิเคราะห์ “ฟลูออไรด์”

ฟลูออไรด์… มีความสำคัญต่อร่างกายในการช่วยสร้างระบบกระดูกและฟันให้แข็งแรง แต่หากร่างกายได้รับการดูดซึมฟลูออไรด์ไอออนในปริมาณมากเกินไป จะทำให้ฟันผุ...

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องหนัง… ข้อกำหนดและภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

เครื่องหนัง… ข้อกำหนดและภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

การวัดเครื่องหนัง เป็นการวัดในเมทริกซ์ที่ซับซ้อน ดังนั้น การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณโลหะในตัวอย่างเครื่องหนัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด...

อ่านเพิ่มเติม