เนื้อหาบทความ โดย
ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

ขอบคุณภาพ  www.freepik.com