เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารและห้องปฏิบัติการอย่างไร เพื่อรับมือโควิด 19”

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารและห้องปฏิบัติการอย่างไร เพื่อรับมือโควิด 19”

บรรยายโดย ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ...

อ่านเพิ่มเติม
ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ  pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ NQI เป็นความร่วมมือระหว่าง สมอ. และ มว. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบเครื่อง pH meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม