About us

Metrology Explorer เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ มว. สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยาที่ มว. จัดทำขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่นวัตกรรม ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคการศึกษา และเป็นฟันเฟืองสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI)  นำเสนอผ่าน content ที่หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของมาตรวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน สังคม และประเทศชาติ สร้างแรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด  ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสามารถในการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างศักยภาพให้แก่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับบริบทแห่งยุคสมัยที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Contact us

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(อาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานกลาง)

โทร.  0 2577 5100 ต่อ 0 (Operator)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(อาคารมาตรธำรง)

โทร.  0 2026 5400 ต่อ 0 (Operator)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(อาคารเสียงและการสั่นสะเทือน, ถนนพระราม 6)

โทร.  0 2354 3700 ต่อ 0 (Operator)

แผนที่

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 และ อาคารมาตรธำรง (ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี และชีวภาพ) 0 2026 5400

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 3700