APMP

APMP คือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเขตภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นแปซิฟิก  ในเรื่องของมาตรฐานการวัดในระดับภูมิภาค โดยวัตถุประสงค์หลักของ APMP คือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านมาตรฐานการวัดภายในภูมิภาค

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์