APMP

APMP คือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเขตภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นแปซิฟิก  ในเรื่องของมาตรฐานการวัดในระดับภูมิภาค โดยวัตถุประสงค์หลักของ APMP คือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านมาตรฐานการวัดภายในภูมิภาค

Metrology Asia Pacific

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลมาตรวิทยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงนำเสนอประโยชน์ วิธีการ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้างมาตรวิทยา โดยการนำเสนอกรณีศึกษา (Case Stuides) ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน ด้านดิจิตอล และอื่นๆ ที่สำเร็จในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังรวบรวมบทสรุปนโยบาย (Policy Brief) ซึ่งเป็นเอกสารสั้นและตรงประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์