GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-22-00 จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก [dflip...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-21-00 จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) [dflip...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Publication Reference: GLA-24-00 จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขาไฟฟ้า อ้างอิงตาม EURAMET cg-15 (Guidelines on the...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

Publication Reference: GLA-27-00 จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg - 13: Guidelines on  the Calibration of Temperature...

อ่านเพิ่มเติม