โครเมียมในน้ำ สารอันตรายใกล้ตัว

โครเมียม…เป็นโลหะหนักที่พบได้ทั้งในดิน หิน และน้ำ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งประโยชน์ และเป็นโทษต่อสุขภาพของมนุษย์

ดังนั้น การตรวจวัดโครเมียม ไตรวาเลนต์โครเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ


เนื้อหาบทความ โดย ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, ดร.นันท์นภัส ลายทิพย์, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล, ปราณี พฤกพัฒนาชัย และ อุษณา เที่ยงมณี
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ