“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

บรรยายโดย

ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

เอกสารนี้ เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน
หัวข้อ “ออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารและห้องปฏิบัติการอย่างไร เพื่อรับมือโควิด 19”
แบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม