หนังสือ “นวัตกรรมมาตรวิทยา 2562-2564” เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานนวัตกรรมเครื่องมือวัด และระบบการวัดต้นแบบ ของ มว. ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2564  โดยแบ่งนวัตกรรมมาตรวิทยาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มเครื่องมือวัด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด
  • กลุ่ม Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบ

โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้ประโยชน์จาก ”นวัตกรรมมาตรวิทยา” นี้ สามารถนำไปพัฒนาระบบการวัดในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือนำไปช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้ด้วยนวัตกรรมมาตรวิทยา