Publication Reference: GLA-24-00

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขาไฟฟ้า อ้างอิงตาม EURAMET cg-15 (Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters)


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกสารวิชาการ สำหรับใช้ประกอบและสนับสนุนการตีความเอกสารข้อแนะนำการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (digital multimeter) ตามมาตรฐาน EURAMET cg-15 ขององค์กรมาตรวิทยาแห่งยุโรป (European Association of National Metrology Institutes หรือ EURAMET) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการและคู่มือการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ และเป็นเอกสารที่ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการสอบเทียบและการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถนำไปศึกษาและใช้ประกอบการพัฒนาความความเข้าใจ รวมทั้งกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานการวัดดังกล่าวซึ่งมีใช้อย่างแพร่หลาย