อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามนิยามของ CODEX นั้น หมายถึง อาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียม ปรุง ผสม และรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ ด้วย  ซึ่งอันตราย (Hazards) ที่แฝงมากับอาหารที่เรารับประทาน มีทั้ง อันตรายทางกายภาพ เช่น เศษแก้ว เศษโลหะที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ   อันตรายทางเคมี เช่น สารปนเปื้อน อันเนื่องจากการใช้สารเคมีเจือปนในอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรือสารตกค้าง ที่อาจเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช หรือยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ และอันตรายทางชีวภาพ เช่น จุลิทรีย์ก่อโรคประเภทต่างๆ ที่นำมาซึ่งอาการเจ็บป่วยต่อระบบทางเดินอาหารหรือระบบต่างๆ ในร่างกาย   นอกเหนือจากอันตรายจากอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารยังมีผลต่อผู้ประกอบการในเรื่องชื่อเสียงของสินค้าและการเรียกคืนสินค้า ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย

    ทั้งนี้ การจะบ่งชี้ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่กำลังผลิตอยู่นั้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ จำเป็นต้องใช้กระบวนการภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI (National Quality Infrastructure) มาพิจารณา ดังภาพ Infographic ตัวอย่างห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย จากฟาร์มจนถึงผู้บริโภค (Safe Food for Customers from FARM to FORK) จะพบว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย ถูกกำกับด้วยมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารในทุกกิจกรรม