Publication Reference: GLA-21-00

จัดทำโดย

คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier calipers)


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกสารวิชาการ แนะนำแนวทางวิธีการสอบเทียบ Vernier, Dial and Digital Calipers โดยใช้ Gauge block เป็นมาตรฐานอ้างอิง วัดดังกล่าวซึ่งมีใช้อย่างแพร่หลาย