Publication Reference: GLA-26-00

จัดทำโดย

คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกสารวิชาการ และเป็นเอกสารเพื่อขยายความวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the National Standardization Council of Thailand,ONSC) และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด