ข้อมูล: กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลา และความถี่
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

CR: www.freepik.com

สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง

มว. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการวัดเชิงควอนตัมของประเทศไทย ในงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ซึ่งนิทรรศการนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยมาตรฐานการวัดระดับปฐมภูมิ 3 รายการ ได้แก่ นาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุอิตเทอร์เบียม (Ytterbium ion optical clock) สะพานไฟฟ้าอิมพิแดนซ์เชิงควอนตัม (quantum impedance bridge) และเครื่องชั่งคิบเบิล (Kibble balance) ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการวัดระดับปฐมภูมิของเวลา อิมพิแดนซ์ และมวล ตามลำดับ

Click ที่ภาพ
เพื่อ Download แผ่นพับ มว. หรืออ่านแบบ Flip Book