ข้อแนะนำในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบคาลิปเปอร์ (Callipers) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สนใจภายในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน การดูแลรักษาคาลิปเปอร์ ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การสอบเทียบคาลิปเปอร์ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ยังสามารถนำไปจัดทำขั้นตอนการดำเนินการได้ด้วยตนเอง

เอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ Vernier, Dial และ Digital Callipers ที่เป็นแบบมาตรฐาน โดยใช้เกจบล็อก (Gauge block) เป็นมาตรฐานอ้างอิง สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS B 7507 : 2022 และ ISO 13385 : 2019

Credit Vector: www.freepik.com