เอกสารนี้เป็นเอกสารวิชาการที่เป็นข้อแนะนำ (guidance document) รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารนี้ไม่สามารถนำไปบังคับใช้เช่นเดียวกับข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม (regulations, etc.)

รายละเอียดของเอกสารนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไปว่าด้วยความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (metrological traceability) สาขาฟิสิกส์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ และนำไปใช้งานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการรับรองระบบงาน การรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ เอกสารคู่มือการสอบเทียบหรือทดสอบ รวมไปถึงเอกสารในระบบคุณภาพต่าง ๆ  และในส่วนท้ายของเอกสารนี้ ได้แสดงตัวอย่างการแสดงความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาในสาขามาตรวิทยาฟิสิกส์

Credit Vector: www.freepik.com