คู่มือนี้เป็นคำแนะนำในการสร้างความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการทดสอบเชิงปริมาณทางเคมี เพื่อช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสอบกลับได้ของผลการวัดที่กำหนดใน ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

Credit Vector: www.freepik.com