แผ่นพับ – มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรไทย รวบรวมข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้จัดแสดงในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2566” ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

.

Credit Vector: www.freepik.com

Credit icon: www.flaticon.com