ที่มา:

  • Wang, Y., Bao, Y., & Hu, Y. (2023). Recent progress in improving the yield of microbially enhanced coalbed methane production. Energy Reports, 9, 2810-2819.

  • นุศรา ยินยอม, การคัดแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์ก๊าซชีวภาพจากบริเวณอ่าวเมาะตะมะ ประเทศพม่า, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564), หน้า 62.

Credit vector: www.freepik.com