Click to Entry

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (Trace Element Analysis Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

รับผิดชอบการสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติด้านการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดยวิธีการวัดที่เป็นระดับปฐมภูมิ และวิธีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ Isotope – dilution mass spectrometry (IDMS) หรือวิธีวัดอื่นที่ทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้ว เพื่อให้มีการสอบกลับได้ของการวัด และพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในประเทศ

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ แบบ 360 องศา 

ยังมี Virtual Tour 360° อื่นๆ ให้เข้าชมอีกนะ คลิ๊กเลย