ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้าจำนวนหลายราย หากแต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 2481-2552 เนื่องจากไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติทางกลของผลิตภัณฑ์ได้

    ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย Laser displacement sensor, High magnification microscope และ Load cell with overload protection ใช้สำหรับตรวจสอบแอมพลิจูดของหัวขูดหินน้ำลายไฟฟ้าทั้งที่มีภาระ (loaded amplitude) และไม่มีภาระ (unloaded amplitude) ตามมาตรฐาน มอก. 2481-2522

ผู้ใช้ประโยชน์
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

เจ้าของผลงาน
ดร.ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์  และนายทัศนัย แสนพลพัฒน์
ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

   NIMT แจกฟรี EBook นวัตกรรมมาตรวิทยา 2562-2564” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมของ มว. ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2564 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเครื่องมือวัด หรือระบบการวัดต้นแบบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมด้าน Software ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมได้ต่อไป

Click ที่ภาพ  เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด PDF

จัดทำโดย
ส่วนประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Picture Credit: www.freepik.com