ระบบนี้ใช้โปรแกรม LabVIEW (มว. ถือครอง License) ควบคุมการสอบเทียบ Resistive Voltage Divider Ratio แบบ Comparison Method  โดยสามารถทำการวัดได้ถึง 8 เครื่องพร้อมกัน จึงช่วยลดเวลาในการสอบเทียบลงได้มากกว่า 50%  และลด Uncertainty ของ Resistive Voltage Divider Ratio และ long-term stability จากเดิม 24 ppm เหลือเพียง 12 ppm  นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำซํ้าได้ (Repeatability) น้อยกว่า 1 ppm ทำให้ผลการวัดมีเสถียรภาพ เพิ่มคุณภาพให้ผลิตภัณท์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งในด้านคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

ผู้ใช้ประโยชน์
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ, หน่วยซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้า, อุตสาหกรรม (เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

เจ้าของผลงาน
พันจ่าอากาศเอก วรพล พระภักดี
กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง และเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

   NIMT แจกฟรี EBook นวัตกรรมมาตรวิทยา 2562-2564” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมของ มว. ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2564 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเครื่องมือวัด หรือระบบการวัดต้นแบบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมด้าน Software ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมได้ต่อไป

Click ที่ภาพ  เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด PDF

จัดทำโดย
ส่วนประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Picture Credit: www.freepik.com