เป็น Software ที่เขียนขึ้นจากโปรแกรม LabVIEW (มว. ถือครอง License) ให้เชื่อมต่อดิจิทัลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer) กับอุปกรณ์กล้องดิจิทัลความละเอียดสูง และสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างทำการสอบเทียบได้ในระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังสามารถบันทึกผลการวัดได้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบลงได้ประมาณ 25% หรือคิดเป็น 2.8 ชั่วโมงต่อชิ้น

ผู้ใช้ประโยชน์
ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบระดับทุติยภูมิ และระดับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าของผลงาน
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

   NIMT แจกฟรี EBook นวัตกรรมมาตรวิทยา 2562-2564” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมของ มว. ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2564 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเครื่องมือวัด หรือระบบการวัดต้นแบบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมด้าน Software ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมได้ต่อไป

Click ที่ภาพ  เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด PDF

จัดทำโดย
ส่วนประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Picture Credit: www.freepik.com