วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์: SMM 03-1: วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์: SMM 03-1: วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคุมปริมาตร

SMM 03-1 (Edition 1.0, 2023) Standard Method for Medical Equipment: Volumetric Infusion Pump Part 1: The Calibration Method for Volumetric Infusion...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-22-00 จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก [dflip...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-21-00 จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) [dflip...

อ่านเพิ่มเติม
GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Publication Reference: GLA-24-00 จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขาไฟฟ้า อ้างอิงตาม EURAMET cg-15 (Guidelines on the...

อ่านเพิ่มเติม