GLA-25-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ

GLA-25-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ

Publication Reference: GLA-25-00 จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขามวล อ้างอิงตาม EURAMET cg –18: Guidelines on the...

อ่านเพิ่มเติม
วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์: SMM 01-3: วิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ ใช้ร่วมกับหูฟังชนิดใส่ในช่องหู

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์: SMM 01-3: วิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ ใช้ร่วมกับหูฟังชนิดใส่ในช่องหู

SMM 01-3 (Edition 1.0, 2021) Standard Method for Medical Equipment: Air-Conduction Audiometer Part 3: The calibration method for air-conduction...

อ่านเพิ่มเติม